Theo một nghiên cứu công bố trên Tạp chí của Viện Ung thư quốc gia (Mỹ) tuần này, việc hấp thụ vitamin E liều cao qua chế độ ăn uống hàng ngày hoặc bổ ISO-8601 year number. This has the same value as Y, except that if the ISO week number (W) belongs to the previous or next year, that year is used instead. (added in PHP 5.1.0) ISO-8601 year number. This has the same value as Y, except that if the ISO week number (W) belongs to the previous or next year, that year is used instead. (added in PHP 5.1.0)

ISO-8601 year number. This has the same value as Y, except that if the ISO week number (W) belongs to the previous or next year, that year is used instead. (added in PHP 5.1.0)

Bình luận